Besked

Du er ikke logget ind.

Vedtægter.

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er guppyklubben.dk

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark med adresse til den enhver tid siddende formand.

§ 2. Formål

Stk. 1. At varetage og fremme interessen for guppyer.

Stk. 2. guppyklubben.dk er en landsdækkende forening for privatpersoner med interesse for at holde og opdrætte guppyer. Den primære interne kontaktflade for foreningen guppyklubben.dk som helhed er derfor foreningens hjemmeside www.guppyklubben.dk

Hjemmeside skal både være foreningens ansigt udadtil og være det primære mødested for foreningens medlemmer, mellem andre aktiviteter.

Webmasteren kan - men behøver ikke - være medlem af bestyrelsen

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse pr. Email til kassereren.

Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt på den dertil angivne konto.

Da internettet er grundlaget for klubbens eksistens er det nødvendigt at man har alm. adgang til internettet.

Der kræves en gyldig Email adr.

Kontingentet følger kalenderåret og indbetales én gang årligt.

Kontingentet skal være indbetalt senest 31.Januar på foreningens konto.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for en 12. mdr. periode.

Stk. 5. Medlemmer, der opfører sig upassende, det være sig i form af trusler, personlige angreb eller lignende, kan suspenderes fra klubben med øjeblikkelig virkning, hvis et flertal i bestyrelsen vurderer dette nødvendigt. En eksklusion skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. En sådan eksklusion kan foreslåes/indstilles af et hvilket som helst medlem.

Stk. 6. Bestyrelsen i guppyklubben.dk kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis et flertal i bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 7. Som medlem forpligter man sig til:

· at holde sine guppyer og eventuelle opdræt indenfor fornuftige dyreetiske rammer.

· ved salg af eget opdræt at give sandfærdige informationer til køber om guppyernes type, renhed osv.

· at følge foreningens vedtægter og de beslutninger der måtte træffes i foreningen.

Brud på disse regler kan føre til eksklusion.

Det står ethvert medlem frit for:

· at gøre brug af hjemmesiden, eventuelle medlemstilbud og fordele samt at deltage i diskussioner, aktiviteter mm. og komme med forslag og ideer eller generelt at give sin mening til kende.

· at tage initiativ til - og afholde - arrangementer og aktiviteter internt i foreningen, dog under hensyntagen til øvrige annoncerede tiltag.

· at etablere private kontakter (i forbindelse med guppyer, opdræt osv.) i ind- og udland.

- at være medlem i andre guppyklubber.

Stk.8. Medlemmerne skal via hjemmesiden www.guppyklubben.dk gøres bekendt med aktiviteter,

kontakter eller andre tiltag, der vedrører hele foreningen eller sker på vegne af foreningen,

ligesom aftaler o.lign. der forpligter foreningen naturligvis kun kan indgås,

hvis der er opbakning til dette blandt medlemmerne.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes  med mindst tre ugers varsel ved elektronisk brev til medlemmerne.

 

Stk.4.  Generalforsamling afholdes årligt, udelukkende via guppyklubben.dk's hjemmeside,  med start mandag  uge 7 og  afsluttes med afstemning i hele uge 12.

Resultat og referat skal foreligge senest onsdag uge 13, med mindre  ekstra afstemning er nødvendig.

Stk. 5. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest søndag i uge 8.

Stk. 6. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 30 dage forinden har betalt  forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning - aflægning af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand

9. Valg af kasserer

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Valg af:

Formand, lige år.

Næstformand, ulige år.

Kasserer, ulige år.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilføjes på den dertil indrettede side i forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.12. I tråden "Vedtægtsændringer" på forum.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges året før på generalforsamlingen.

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Fremlæggelse af grunden til mødet og afholdelse af eventuelle afstemninger.

4. Eventuelt.

Der kan IKKE føjes andre punkter til dagsordenen end de, som den skriftligt begrundede begæring lægger op til.

Som ved den ordinære generalforsamling optælles de skriftlige stemmer efter, at de tilstedeværende deltagere har stemt.

Dirigentens rolle er den samme som ved den ordinære generalforsamling. Det samme gælder for referatet.

Eventuelle berørte parter skal gives mulighed for at få deres tilkendegivelser/meninger sendt ud sammen med indkaldelse, dagsorden og stemmesedler.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden og kassereren.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker elektronisk med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal ved opløsning af klubben overføres til kræftens bekæmpelse.

Disse vedtægter annullerer alle tidligere udsendte og offentliggjorte vedtægter.

 

Sidste Besked: 1 År, 3 months Siden
  • admin VS : Hvis du vil have et login, skal du sende en mail til «email»
  • Palle : Godt nytår
  • Heidi : Det er godt Palle, det må altså også være en del af formandens pligter Very Happy
  • Palle : Det gjorde den, jeg købte 2 nye akvarier
  • Heidi : Rigtig god søndag alle sammen... håber den går i fisk for jer Very Happy
  • Heidi : Godt temmelig forsinket Nytår til jer... Smile
  • Knud : godt nytår fra Højmark
  • HenrikM : God Jul til alle jer guppyoter derude i de små hjem Wink
  • Palle : Hej Villads
  • Palle : Har skrevet lidt i medlemsforum..

Only registered users are allowed to post

Please login to be able to chat.

log på